[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
ข่าวหลักประกันสุขภาพ
สวปก ร่วมมือ 3 กองทุนใหญ่ ทำ MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประเทศไทย

พุธ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553


       สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่าง 3 กองทุนใหญ่ ซึ่งมีความสำคัญในฐานะเป็นองค์กรในการดูแลระบบสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย ประกอบด้วย กรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในการนี้สวปก.ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการวิเคราะห์ติดตาม กำกับ ประเมินผลและการวิจัยพัฒนาการเงินการคลังระบบสุขภาพประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้อง Jasper โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้บริหารจาก 5 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้

      ดร.นพ. สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สวปก. ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ในครั้งนี้ ซึ่งเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องร่วมกัน พัฒนาและเชื่อมโยง ระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีในระบบสุขภาพปัจจุบัน ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการกำกับ ติดตามประเมินสมรรถนะและสัมฤทธิ์ผล ของการดำเนินงานในระบบบริการและการคลังระบบสาธารณสุข ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการวางแผนพัฒนาระบบสาธารณสุข การยกระดับสุขภาพของประชาชน และตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม ในระดับประเทศ ระดับกองทุน และระดับพื้นที่ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลด้านสาธารณสุขของคนไทย ที่เป็นมาตรฐาน และสามารถใช้ในการเปรียบเทียบอ้างอิง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีการพัฒนากรอบความร่วมมือทางวิชาการนี้ขึ้น ซึ่งครอบคลุม 5 ด้านด้วยกัน คือ การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย การพัฒนาระบบข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุขในระดับชาติ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแต่ละองค์กร และการสนับสนุนการพัฒนากลไกกลาง เพื่อพัฒนาและกำหนดมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพ

 เข้าชม : 2777


ข่าวหลักประกันสุขภาพ 5 อันดับล่าสุด

      สตง.เรียกคืนเงิน500ล้านสาธารณสุขแฉ15จังหวัดใช้งบหลักประกันสุขภาพผิดจี้ สปสช.ระงับซื้อจัดจ้าง 4 / เม.ย. / 2557
      เปิดยุทธศาสตร์ยา\"สปสช.\"แก้ปัญหา\"ผู้ป่วย\"เข้าไม่ถึง 24 / ก.ค. / 2556
      ตั้ง\'เคลียริ่งเฮ้าส์\'สุขภาพชาติคุมเบิกจ่ายค่ารักษา3กองทุน 17 / ก.ค. / 2556
      บอร์ดสปสช.เพิ่มงบบัตรทองรายหัว 139 บาทเริ่มปีหน้า 16 / ก.ค. / 2556
      เตรียมปรับระบบคุมค่าใช้จ่ายรายโรคสปสช.นำร่องผู้ป่วยมะเร็ง 15 / ก.ค. / 2556

<