[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION

  

  

31 / พ.ค. / 2555 : บทความ
หน่วยงานองค์การของรัฐ หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นกับสวัสดิการรักษาพยาบาล
โดยปกติแล้ว สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นยกเว้นลูกจ้างชั่วคราว รวมไปถึงองค์การมหาชน และหน่วยงานอิสระต่างๆ ในกำกับของรัฐ เช่น สำนักราชเลขาธิการ ธนาคารแห่งประเทศไทยศาลาว่าการกรุงเทพฯ ศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ จะไม่ได้อยู่...
31 / พ.ค. / 2555 : บทความ
ทำไมต้องสร้างเครื่องมือวัดการตอบสนองผู้รับบริการในระบบสุขภาพ (Responsiveness)
การให้ความสำคัญกับมิติความเป็นมนุษย์และสิทธิของผู้รับบริการเป็นแนวคิดที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Health service system) เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเครื่องมือประเมินสมรรถนะของระบบบริการในเชิงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ...
31 / พ.ค. / 2555 : บทความ
บทเรียนแพทย์แผนไทยในสุราษฎร์ธานี
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นวิถีการดูแลสุขภาพและมีการวินิจฉัยโรคที่เป็นภูมิปัญญาไทยสอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยมาอย่างยาวนาน มีการใช้สมุนไพรทั้งในรูปแบบของอาหารและยาเพื่อใช้ในการนวด อบ ประคบ ซึ่งปัจจุบัน...
25 / พ.ค. / 2555 : บทความ
กองทุนตำบลมีผลต่อการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชนหรือไม่
กองทุนตำบล ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (Public policy) ซึ่งมุ่งหวังตอบสนองการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่อันเชื่อมโยงกับหลักการกระจายอำนาจ (Decentralize) รวมถึงการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนและประชาชนมีส่วนในการ...
25 / พ.ค. / 2555 : บทความ
เขตสุขภาพ: จุดเริ่มกับการพัฒนาในไทย
แนวคิด “การบริหารรัฐแนวใหม่ (New Public Management)” ถูกนำมาใช้ในการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศต่างๆ โดยเน้นให้เกิดความชัดเจนในสามประเด็นหลัก1 คือ (1) ความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ (Responsibility) ที่แต่ละองค์กรต้องจัดบทบาทหน้าที่ให้...
25 / พ.ค. / 2555 : บทความ
อ้วนลงพุง เมตาบอลิกซินโดรม
โรคอ้วนลงพุง หรือเมตาบอลิกซินโดรม (metabolic syndrome) เป็นภาวะอ้วนเฉพาะส่วนเอว ทำให้มีผลเสียต่อร่างกายหลายระบบเมตาบอลิกซินโดรมเป็นกลุ่มอาการแสดงที่เป็นสัญญาณของภาวะดื้ออินซูลิน ภาวะนี้ทำให้เซลล์ในร่างกายต้องการอินซูลินมากขึ้นในการนำ...
25 / พ.ค. / 2555 : บทความ
การเข้าถึงและใช้บริการรักษาพยาบาลกลุ่มผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2553
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดบริการของกองทุนประกันสังคมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพ (สวปก.) พบว่า...
25 / พ.ค. / 2555 : บทความ
การหกล้มในผู้สูงอายุ
การหกล้มเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บในผู้สูงอายุที่พบบ่อย และอาจเป็นการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต ข้อมูลการเสียชีวิตด้วยการบาดเจ็บของผู้สูงอายุในประเทศไทยยังมีจำกัด จากการศึกษาในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา พบว่าการเสียชีวิตที่เกิดจากการ...
25 / พ.ค. / 2555 : บทความ
การเบิกค่ากลูโคซามีนในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
กลูโคซามีนถูกจัดเป็นรายการที่ต้องควบคุมการสั่งใช้ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เนื่องจากมีมูลค่าการเบิกจากโรงพยาบาล 34 แห่งสูงปีละกว่า 600 ล้านบาท (เดือนละประมาณ 50 ล้านบาท) ในขณะที่หลักฐานเชิงประจักษ์ยังแสดง...
25 / พ.ค. / 2555 : บทความ
ระบบประกันสุขภาพที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ในปี พ.ศ.2553 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน คาดการณ์ว่ามีกลุ่มแรงงานข้ามชาติจาก 3 ประเทศ คือ พม่า ลาวและกัมพูชา เข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวนสูงถึง 1.3 ล้านคน แบ่งเป็นกลุ่มที่เข้าเมืองถูกกฎหมายจำนวน 344,686 คน ส่วนที่...
25 / พ.ค. / 2555 : บทความ
ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า: เป้าหมายที่ประเทศใดๆ ก็สามารถบรรลุได้
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าควรเป็นนโยบายระดับชาติเพื่อลดปัญหาความยากจน 1. นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะประสบความสำเร็จได้ ต้องกำหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากฝ่าย...
25 / พ.ค. / 2555 : บทความ
ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย: สัมฤทธิ์ผลและความท้าทาย
นับเป็นเวลาร่วมสี่ทศวรรษหลังจากที่ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสาธารณสุข และอีกร่วมสามทศวรรษในการพัฒนาระบบประกันสุขภาพระบบต่างๆ จนสามารถสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่...
11 / ธ.ค. / 2552 : บทความ
ปัญหาสุขภาพคนไทยและระบบบริการสุขภาพ
คนไทยมีอายุยืนขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาและสังคมไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าเราจะมีผู้สูงอายุสูงถึงหนึ่งในสี่ของประชากร แบบแผนการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเปลี่ยนจากโรคติดต่อเป็นหลักมาเป
11 / ธ.ค. / 2552 : บทความ
ระบบบริการปฐมภูมิ (Primary care)
ระบบบริการปฐมภูมิ …กลไกหลักในการพัฒนาระบบสาธารณสุข
11 / ธ.ค. / 2552 : บทความ
การสร้างเสริมสุขภาพผ่านกลไกกองทุนสุขภาพตำบล
กองทุนตำบล: เครื่องมือสร้างเสริมสุขภาพโดยมีส่วนร่วม
11 / ธ.ค. / 2552 : บทความ
บริการสุขภาพสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง: ระบบบริการที่ถูกลืม
ความจำเป็นด้านสุขภาพเปลี่ยนไป...แต่ระบบบริการรองรับไม่ทัน
11 / ธ.ค. / 2552 : บทความ
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน : ยังคลำทิศในการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึงระบบการให้บริการที่ปฏิบัติการต่อบุคคลในกรณีของ การได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยกะทันหันซึ่งเป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตหรือการทำงาน ของอวัยวะสำคัญ
11 / ธ.ค. / 2552 : บทความ
ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทยมีวิวัฒนาการแบบแยกส่วนสำหรับประชาชนแต่ละกลุ่ม เช่น สำหรับกลุ่มลูกจ้างในภาคเอกชน
11 / ธ.ค. / 2552 : บทความ
ความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
แม้ประเทศไทยจะมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนแล้วก็ตาม แต่การที่มีระบบประกันสุขภาพหลายระบบซึ่งมีแนวคิดและการออกแบบที่ต่างกัน โดยเฉพาะวิธีและอัตราการจ่ายค่าบริการรวมถึงเงื่อนไขการใช้บริการ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความเหลื่อมล้ำในการใช้และให้บริ
11 / ธ.ค. / 2552 : บทความ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ: ความจำเป็นที่ต้องปฏิรูป
ระบบสวัสดิการรักษา พยาบาลข้าราชการให้การคุ้มครองครอบคลุมทั้งบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รวมถึงเสรีภาพในการเลือกใช้บริการในสถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง และจ่ายค่าบริการตามปริมาณการให้บริการย้อนหลัง ปัจจุบันการเบิกจ่ายเงินกรณีผู้ป่วยในได้เปลี่ยนจากระบบการวางฎีกามาเป

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


<