[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION

เครือข่ายสถาบัน สวรส.

เครือข่าย สวรส.
    สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพบาบาล (พรพ.)
  ผู้อำนวยการ : นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
   
   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
  เลขาธิการ : นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
   
   สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
  ผู้อำนวยการ : นพ.สุชาติ สรณสถาพร
   
   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
  ผู้อำนวยการ : นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล
   
   ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)
  ผู้อำนวยการ : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
   
   โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการให้บริการรักษาพยาบาล
  ผู้จัดการ : พญ.สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์
   
  สำนักงานพัฒนาแนวทางการบริการสาธารณสุข (สพนส.)
  ผู้จัดการ : นพ.อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย
   
   สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.) :
  ผู้อำนวยการ : นพ.วิชัย เอกพลากร
   
สถาบันภาคี สวรส.
สถาบันจัดการวิจัยระบบสุขภาพระดับพื้นที่
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพประชากรและระบบดูแลสุขภาพ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผู้อำนวยการ : ผศ.ยุพา อ่อนท้วม
   
      สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ (สวรส. ภาคใต้ มอ.) (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ผู้อำนวยการ : ผศ.พงศ์เทพ สุธีราวุฒิ
     
    สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สวรส.อ) (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ผศ.ภัทระ แสนไชยสุริยา ผู้อำนวยการ
   
    สถานจัดการวิจัยระบบสุขภาพภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ผศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล ผู้อำนวยการ
   
    ศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา)
   
    สำนักงานการวิจัยและพัฒนาบูรณาการเชิงพื้นที่ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
   
  ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ ศ.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ผู้อำนวยการ
   
  ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ (กสจ.) ผศ.นพ.เอนก ยมจินดา ผู้จัดการ
   
  แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการ
   
  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการ
   
  สำนักงานโครงการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ( IHPP ) นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ผู้อำนวยการ
   
เครือ สวรส.
  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการ
   
  แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ อ.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้จัดการ
   
  เครือข่ายประสานงานวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้จัดการ
   
  แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบเสริมสร้างพลังผู้บริโภค นางกุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้จัดการ
   
  แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.) คุณปาจารีย์ ธนะสมบูรณ์กิจ ผู้จัดการแผนงาน
   
<